โ ค รงก ารเ ราช นะ บัตรค นจนรั บสิทธิ์เ ล ย แอปเป๋าตั งรอผ่ า นเก ณฑ์กดยืนยันสิ ท ธิ์ ก ระ ท ร วงการคลัง แจงเงื่อนไขผู้ร่วมโครงการ "เราชนะ" ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com เ พื่ อ รั บเงินช่วยเหลือคนละ 7,000 บาท ในระยะเวลา 2 เดือน ที่สำคัญคือ คุ ณ...
คนล ะ ค รึ่ ง ไม่เ พิ่ มแล้ ว คลั งยืนยั นไม่ขย า ยเปิ ดรอบให ม่แล้ ว น า ยกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การลงทะเบียนคนละครึ่งที่เต็มอย่างรวดเร็ว เ นื่ อ ง จ ากมีคนสนใจมารอลงทะเบียนมากกว่า 3 ล้านคน สูงกว่าสิทธิที่มี 1.34 ล้านคนเป็นเท่าตัว ทำใ ห้ มี ค นผิ...
โ ค รงก ารเ ราช น ะ อนุมั ติ ชได้เกื อ บทุกอ าชี พ แต่มีเงื่ อ นไ ข โ ค ร งการ "เราชนะ" เพื่อเยียวย า ผู้ได้รับผลกระทบระลอกใหม่ ซึ่งรัฐบาลเอง มีมติ ช่ ว ย เ หลือค่าครองชีพให้ประชาชน จำนวน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ค ร...
เ ผยวั นโอ นเงิน เราช น ะ โอ นทุกสั ปดา ห์ เข้ าแอปเป๋ าตั ง น า ย สุ พั ฒพงษ์ พันธ์มีเชาวร์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อ ธิ บ ายว่า โครงการเราชนะจะไม่ใช่เป็นตัวเงินสด เพราะสถานการณ์โ ค วิ ด ไม่อย า กให้จับเงินสด แต่ เ ป็ น ก...
ไม่เ ลื่ อ นเ กณฑ์ทห า ร ทบ.ยื นยั น เตรี ย มตั วให้พร้อ ม พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก กล่าวถึง การตร ว จ เ ลื อ ก ทหารกองเกิน เ ข้ า รั บราชการกองประจำการ ปี 2564 หรือ การเกณฑ์ทหาร ในวันที่ 1-12 เมษายนนี้ว่า ไ ด้มี ก...
เ กณฑ์สำคั ญ ลงทะเบีย นเราชน ะ 3500 บาท 2 เดื อ น กลุ่ มที่ไม่ได้แน่ๆ   ม า ต รก า รเยียวย า ผู้ได้รับผลกระทบ ผ่าน เราชนะ ที่เตรียมเปิดให้ลงทะเบียน www.เราชนะ.com ใ น ช่ ว ง สิ้นเดือนมกราคมนี้ คาดว่า จะครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบ ประมาณ 30-40 ล้านคน   ก ลุ่ ม เ...
เต รี ย มได้เ ฮ ถือบั ต รคน จ น รับเยี ย ว ย าเลย 4พันต่ อเดื อ น ก็ นั บ ว่ า เป็ นข่าวดีหรือข่าวเมื่อ วั นที่ 14 มกราคมที่ผ่านมานั้น ทางด้านแหล่งข่าวได้แจ้ง จ า ก ก ร ะ ทรวงการคลังและว่า ตอนนี้มีความชัดเจนแล้วว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บั ต...
หมอลักษณ์ หมอช้าง ต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกัน 3 ราศี มังกร พิจิก ธนู ปีนี้ปลดหนี้ปลดสิน ຣวຢ รุ่งเรือง แน่นอน เทียบกันชัด ทั้ง 3 ราศี ทั้งหมอลักษณ์และหมอช้างว่ายังไง ราศี มังกร หมอช้าง : การงานเหนื่อยแต่การเงินไม่เหนื่อยได้เคลียร์หนี้สินมีงานใหญ่และตำแหน่งดีรออยู่ความรักดีสุขภาพs ะวั งน้ำหนักขึ้น หมอลักษณ์ : เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นปลดหนี้หรืออาจมีหนี้หมายที่ก่อให้เกิດรายได้ความรักต้นปีจะมีคนเข้ามาสุขภาพปວดเมื่อยเ รื่ อ งก ร ะ ดู ก ราศีพิจิก หมอช้าง : ถึงราหูเข้าแต่โชคดีในเ รื่ อ งการเงินหาเงินได้มากการงานมีความสำเร็จมีคนสนับสนุนความรักใจต้องมั่นคงใจต้องนิ่งอย่ารีบสุขภาพควรไปตรวจเพื่อแก้เคล็ดและทำบุญกับโรงพย าบาล หมอลักษณ์ : ปีของความรุ่งเรืองขยับขย ายมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากงานที่ทำต้องขยันลงมือมุ่งมั่นได้เติบโตความรักดูย าวอย่ารีบสุขภาพโรคເครียດ ราศีธนู หมอช้าง : ปีแห่งความมั่งคั่งร่ำຣวຢเหมาะกับเริ่มทำธุรกิจความรักดีมีโอกาสเปลี่ยนจากแฟนไปเป็นสามีภรรย าคนโสดจะมีคนเข้ามาสุขภาพอย่าประมาท หมอลักษณ์...
เ ตรี ย มตั วให้ทั น เ ราช นะ จำน ว นสิทธิมีจำกั ด รั บ 3500 บาท 2เดื อ น น าย สุ พัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุว่า จ ะ ใช้ งบประมาณประมาณ 8,200 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก ค ร อ บ ค...
เงื่ อ นไ ขมาแ ล้ ว อย่ าลื มเ ช็ ค เยี ย วย าล ดค่ าน้ำ-ไฟ 2 เดือน   ล ดร าค าค่าไฟ 1. ผู้ถื อ บั ต ร ส วั ส ดิการแห่งรัฐ ผู้ ที่ ใ ช้ ไฟไม่ถึง 50 หน่วยติดต่อ กัน...
error: Content is protected !!