กรุงไทยแจงแล้ว เหตุที่แอพฯ เป๋าตังล่ม รีวิวว่าเล่นเอาวุ้นวายเลยทีเดียวหลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้กลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นเป๋าตังหรือ gwallet นั้นที่เข้าร่วมมาตรการโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันกินยันตัวตนแล้วจะได้จ่ายเงินวันแรกเมื่อวานถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์จำนวน 2000 บาทปรากฏว่ามีผู้เข้าใช้บริการจำนวนมากและมีผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นเป๋าตังค์มากกว่าที่คาดคิดไว้จึงทำให้เกิดลมเนื่องจากมีผู้ใช้บริการในโครงการเอาชนะเข้ามาใช้จำนวนมากล่าสุดนั้นทางด้านกรุงไทยจึงขอปิดปรับปรุงชั่วคราวรอบนึง เนื่องจากขณะนี้ มีผู้ยืนยันตัวตนโครงการเราชนะ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบให้ระบบหน่วง ธนาคารจึงขอปิดระบบการยืนยันตัวตนเป็นการชั่วคราว จนถึงเวลา 20.00 น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานธุรกรรมการเงิน และโครงการภาครัฐต่างๆ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากประชาชนจำนวนมากเข้าระบบเช็กเงน 2,000 บาท ทำให้ระบบล่มอย่างรวดเร็ว จึงขอปิดระบบถึง 20.00 น.ที่ผ่านมา ขอขอบคุณข้อมูลจาก Krungthai Care
มีห น่ วยง า นช่ วยเ หลือแล้ ว ต าย า ยนั่ งรอห น้ าธ นาค า รเช้ ามื ด หวังรั บเ ร าช นะ เ รี ย กได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก กั บโ พ สต์อันสุดน่าสงส า ร น้ำตาซึมแ ละแ ฝงไปด้วยความอบอุ่นประทับใจของ ผู้ใช้เฟซบุ๊ค P'fon Kamonthip ที่...
ไปได้ต า มนี้ เพิ่ มธ น าคา รลดค นแออั ด เ ร าชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ก ร ะ ท ร ว งการคลัง ไฟเขียวลดความแออัดเปิดให้ 3 แบงก์รัฐ ธนาคารกรุงไทย ออมสิน และธ.ก.ส. เ ปิ ด รั บ ลงทะเบียนรับกลุ่มเปราะบางที่ไม่มีสมาร์ตโฟนในโครงการเราชนะ เ ริ่ ม วั น แ รก 22 ก.พ.นี้...
สำหรั บผู้ที่ ได้รั บสิ ทธิ์ กลุ่ มที่2 โอนเงิ นง วดแ รกวั นนี้ อย่าลื มดู น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ใ น ฐ า นะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการเราชนะในวันแรก ที่ เ ริ่ มมีการโอนวงเงินสิทธิ์ให้แก่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (กลุ่มผู้ถือบัตรฯ) จำนวน 13.8 ล้านคน โ ด ย กลุ่มผู้ถือบัตรฯ จะได้รับการจัดสรรวงเงินสิทธิ์เป็นรายสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ จ น ค ร บวงเงินสิทธิ์ของโครงการ...
ลู กจ้ างเ ตรีย มพร้อ ม 21 ก.พ. ลงท ะเบี ย น ม.33 เ ร ารั กกั น แน่นอ นแล้ ว เ ล ขา ธิ การ สปส. แจงรายละเอียดโครงการ ม.33 เรารักกัน พร้อมย้ำเปิดลงทะเบีย น ผ่ า นเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เริ่มวันที่ 21 ก.พ.- 7 มี.ค....
รั ฐป รั บเงื่ อ นไข เ ราช นะ ปรั บเพิ่ ม 2 กลุ่ ม ได้รั บเงิ น เมื่ อ วั นที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เพจเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ไ ด้ โพสต์ข้อความระบุว่า แ จ้ งด่ วน รัฐบาลปรับเงื่อนไขเงินเยียวย า #เราชนะ ได้เพิ่ม 2 กลุ่ม...
สำนัก ง า น สลากกินแบ่ง รั ฐ บ า ล แก้ปัญหาจำหน่าย ” ห ว ย เกินราคา” โดยให้รางวัลนำจับผู้แจ้งคดีละ 1,OOO บาท พร้อมยกเลิกตัวแทนแล้วกว่า 3O,OOO ราย ปรับไม่เกิน 2,OOO-1O,OOO บาท สำนัก ง า น สลากกินแบ่ง รั ฐ บ า ล แก้ปัญหาจำหน่าย ห ว ย แwง...
เตรี ยมเอ กส า รที่ใช้ให้พร้ อ ม การลงท ะเบี ยน เรา ช นะ ผู้ที่ไม่มีส ม า ร์ทโ ฟ น ผู้ สื่ อ ข่ าวรายงานว่า กระทรวงการคลังเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ ไ ม่ มี สมาร์ทโฟน หรือไม่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อลงทะเบียนมาตรการ เราชนะ ที่ ส า ข า ธ นาคารกรุงไทย หรือจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่...
ลู ก จ้ าง ม.33 เตรี ยมตั ว เ ช็ กวั นโ ครงก าร ม.33 เ ร ารั กกั น เมื่ อ วั นที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทางเพจเฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ไ ด้ มี ก ารโ พ ส ต์ข้อความระบุว่า โครงการ...
ใ ครไ ม่ผ่ านคั ดก รอ ง สิทธิ์เ ร าช นะ อ ย่าลื มรี บยื่ นท บทว นสิทธิ์ เมื่ อ วั นที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากโครงการ เราชนะ เปิดให้กลุ่มประชาชนทั่วไป ที่ ไ ม่ มีฐานข้อมูล ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวย า 7,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้ ง แ ต่วันที่...
error: Content is protected !!